ARIS Business Strategy prinaša orodja in modele, ki podpirajo določanje, vpeljevanje in upravljanje poslovne strategije. Kot del ARIS platforme je ARIS Business Strategy namenjen sistematičnemu dokumentiranju, analiziranju in vpeljevanju vaše strategije in s tem premostitvi vrzeli med strateškim, poslovnim in tehnološkim nivojem.

Strateško načrtovanje

ARIS Business Strategy omogoča:

 • usklajevanje poslovne strategije z učinkovitostjo poslovnih procesov,
 • podporo strateškim odločitvam vodstva s pomočjo primerjave kot-je in kot-bo scenarijev
 • izvedbo strateških analiz in določanje pozicije na tržiščih in pri kupcih,
 • določanje kritičnih faktorjev uspeha na osnovi strategije.
 • določanje strateško pomembnih ukrepov, projektov in procesov,
 • načrtovanje, planiranje in vpeljevanje metode strateških kazalnikov v organizacijo,
 • komunikacijo modelov strategije obogatenih s ključnimi kazalniki uspeha vsem deležnikom (ARIS Aware).

Kanvas poslovnega modela - kreiranje modelov poslovanja

Modeli poslovanja so začetna točka za kreiranje inovativnega poslovnega modela in predstavljajo vstop v arhitekturo poslovnih procesov. Kanvas poslovnega modela omogoča opis:

 • ključnih aktivnosti, partnerjev in virov,
 • povezav s strankami,
 • segmente strank,
 • strukturo stroškov,
 • prihodkovne tokove.

Poslovni ekosistem

ARIS podpira določanje poslovnega ekosistema:

 • z določanjem poslovnih ciljev, ki določajo obseg poslovnega ekosistema,
 • z določanjem sestave delovne skupine za podporo modeliranju,
 • z identifikacijo pomembnih akterjev na izbranem področju,
 • z določanjem povezav med akterji in
 • analizo ključnih elementov ekosistema (tipi akterjev, ozka grla, dinamika, pozitivne in negativne lastnosti).

Metoda uravnoteženih kazalnikov (BSC)

Sistem uravnoteženih kazalnikov je sistem strateškega načrtovanja in ravnanja, ki se uporablja v poslovnem svetu in industriji ter v javni upravi in neprofitnih organizacijah po vsem svetu, za usklajevanje dejavnosti združbe z njeno vizijo in strategijo, izboljšanje notranje in zunanje komunikacije ter spremljanje uspešnosti organizacije pri izvedbi strateških ciljev.

ARIS Business Strategy, omogoča hitro vpeljavo metode v organizacijo, saj podpira vse zmožnosti, ki jih potrebujemo za določanje in merjenje sistema uravnoteženih kazalnikov preko modelov vzrokov in posledic, povezav med strateškimi cilji, kazalniki, ukrepi in procesi, ki so zajeti v procesni arhitekturi organizacije.

Six Sigma® projekti

Strategije Six Sigma poskušajo izboljšati kakovost rezultatov procesa z identifikacijo in odpravo vzrokov napak ter zmanjšanjem variabilnosti v proizvodnih in poslovnih procesih. Pristop uporablja niz metod vodenja kakovosti, predvsem empirične, statistične metode, in v organizacijo vpeljuje infrastrukturo zaposlenih, ki so strokovnjaki za te metode. Projekti Six Sigma sledijo določenemu zaporedju korakov in imajo specifične cilje npr.: skrajšanje časa procesnega cikla, zmanjšanje onesnaževanja, zmanjšanje stroškov, povečanje zadovoljstva strank in povečanje dobička.

ARIS Business Strategy omogoča integracijo Six Sigma projektov v širši okvir celovitega upravljanja organizacije s podporo:

 • določanju obsega SixSigma projektov (SIPOC model),
 • identifikacijo problematičnih področij ("fishbone" model),
 • razvoj merljivih kritičnih faktorjev uspeha (CTX diagram),
 • analiz in poizvedb za kreiranje poročil kot npr. odločitvene matrike (RASCI).

Metoda "Lean"

ARIS Business Strategy omogoča integracijo projektov na osnovi "Lean" metodologije v širši okvir celovitega upravljanja organizacije s podporo:

 • Value Stream Mapping (VSM) kot metode za analiziranje trenutnega in bodočega toka dogodkov preko več procesov,
 • merjenja učinkovitosti procesov,
 • analiziranja časovne razporeditve VSM in
 • izboljševanja bodočega stanja.

ARIS: Value Stream Model

Izvajanje strategije

Komunikacija in sodelovanje sta kritična dejavnika pri določanju in preverjanju načinov kako zagotoviti, da se bodo projekti in procesi izvajali v skladu s strategijo. ARIS vam pomaga identificirati, združiti in obvestiti vse deležnike, ki so zadolženi za strateška vprašanja.

ARIS Aware: Model strategije s cilji ter pripadajoča nadzorna plošča

Slider

ARIS in 6 Sigma

Webinar: Lean 6 Sigma Thinking with ARIS

Image is not available
ARIS Business Strategy

Kako orodja ARIS platforme podpirajo Lean in 6 Sigma pristope?

Slider