ARIS Risk & Compliance Manager

ARIS Risk & Compliance Manager je programska oprema, ki podpira procesno usmerjen pristop k obvladovanju tveganj, skladnosti z zakonodajo in drugimi pravili.

ARIS Risk & Compliance Manager omogoča:

  • celovito upravljanje aktivnosti za obvladovanje skladnosti od testiranj do zunanjih presoj,
  • učinkovito analizo in ocenjevanje tvegaj,
  • identifikacijo pomankljivosti internega sistema kontrol,
  • avtomatično opozarjanje na pomankljivosti v sistemu,
  • pripravljanje, načrtovanje, izvedbo in poročanje o presojah,
  • obveščanje vodstva v realnem času preko nadzornih plošč.

Proaktivno obvladovanje tveganj

ARIS RCM podpira identifikacijo, dokumentiranje in analiziranje operativnih tveganj. Ocenjevanje tveganj je podprto z delovnimi tokovi in jasno določenimi vlogami. Tveganja lahko spremljamo preko kvalitativnih in kvantitativnih analiz. V primeru odstopanj se odgovornim osebam avtomatsko pošlje e-pošta. ARIS RCM podpira tudi kreiranje in obvladovanje iniciativ za obvladovanje in zmanjšanje tveganj in njihovih posledic.

 

Pregledno obvladovanje pomankljivosti

Za vsako pomankljivost, ki jo odkrijemo v sistemu obvladovanja tveganj in ali kontrol lahko kreiramo delovni tok, določimo odgovorne osebe in roke za vpeljavo ukrepov za  odpravo.

Obvladovanje incidentov in izgub

ARIS RCM omogoča dokumentiranje incidentov in izgub s pomočjo jasno določenih delovnih tokov in vlog. Incidente lahko kategoriziramo po različnih kriterijih npr. Basel II ali Solvency II. Zajete podatke o izgubah enostavno uporabimo za izboljšanje obvladovanja tveganj in bodočih ocen tveganj.

Enostavna povezava z MashZone

ARIS Risk & Compliance Manager ima direktno povezavo z  MashZone. Tako lahko uporabimo podatke, ki so na voljo v ARIS RCM, za kreiranje nadzornih plošč s katerimi hitro in učinkovito obveščamo vse deležnike o statusu tveganj in skladnosti v organizaciji.

Učinkovit sistem notranjih kontrol

ARIS RCM podpira regularno testiranje učinkovitosti vpeljanih kontrol s pomočjo delovnih tokov in jasno določenih vlog. Ko sistem zazna test, ki ni bil izveden po urniku ali da kontrola ni učinkovita sproži proces obveščanja odgovornih oseb.

Obvladovanje presoj

ARIS RCM podpira vse naloge povezane s presojami na integriran procesno usmerjen način. Notranje presojevalce podpira pri obvladovanju dokumentacije, njihovih nalog in poročanju skozi vse štiri faze presoj: načrtovanje, pripravp, izvajanje in poročanje. Da bi zagotovili konsistentne informacije so vse informacije pomembne za izvedbo presoj kot politke, dokazi o izvedbi kontrol, poročila o incidentih in poročila prejšnjih presoj, obvladovane v ARIS RCM.

Obvladovanje anket

ARIS RCM podpira izvedbo periodičnih in enkratnih anket z različnimi kombinacijami vprašanj in odgovorov. Delovni tok ima jasno določene vloge tako za anketarje kot anketirance.

Obvladovanje politik

ARIS RCM enostavno podpira obvladovanje življenskega cikla politik in upravljanja v organizaciji s pomočjo delovnih tokov, ki jih lahko prilagodimo zahtevam organizacije.