ARIS Risk & Compliance Manager je programska oprema, ki podpira procesno usmerjen pristop k obvladovanju tveganj, zagotavljanju skladnosti z zakonodajo in drugimi pravili.

Proaktivno obvladovanje tveganj

ARIS RCM podpira identifikacijo, dokumentiranje in analiziranje operativnih tveganj. Ocenjevanje tveganj je podprto z delovnimi tokovi in jasno določenimi vlogami. Tveganja lahko spremljamo preko kvalitativnih in kvantitativnih analiz. V primeru odstopanj se odgovornim osebam avtomatsko pošlje opozorilo preko spletnega portala in e-pošte. ARIS RCM podpira tudi kreiranje in obvladovanje iniciativ za obvladovanje in zmanjšanje tveganj ter njihovih posledic.

Pregledno obvladovanje pomanjkljivosti

Za vsako pomanjkljivost, ki jo odkrijemo v sistemu obvladovanja tveganj in ali kontrol lahko kreiramo delovni tok, določimo odgovorne osebe in roke za vpeljavo ukrepov za odpravo.

Obvladovanje incidentov in izgub

ARIS RCM omogoča dokumentiranje incidentov in izgub s pomočjo jasno določenih delovnih tokov in vlog. Incidente lahko kategoriziramo po različnih kriterijih npr. Basel II ali Solvency II. Zajete podatke o izgubah enostavno uporabimo za izboljšanje obvladovanja tveganj in bodočih ocen tveganj.

Učinkovit sistem notranjih kontrol

ARIS RCM podpira regularno testiranje učinkovitosti vpeljanih kontrol s pomočjo delovnih tokov in jasno določenih vlog. Ko sistem zazna test, ki ni bil izveden po urniku oziroma, da kontrola ni učinkovita, sproži proces obveščanja odgovornih oseb.

Obvladovanje presoj

ARIS RCM podpira vse naloge povezane s presojami na integriran procesno usmerjen način. Notranje presojevalce podpira pri obvladovanju dokumentacije, njihovih nalog in poročanju skozi vse štiri faze presoj: načrtovanje, pripravljanje, izvajanje in poročanje. Da bi zagotovili konsistentne informacije so vse informacije pomembne za izvedbo presoj kot politike, dokazi o izvedbi kontrol, poročila o incidentih in poročila prejšnjih presoj, obvladovane v ARIS RCM.

Obvladovanje anket

ARIS RCM podpira izvedbo periodičnih in enkratnih anket z različnimi kombinacijami vprašanj in odgovorov. Delovni tok ima jasno določene vloge tako za anketarje kot anketirance.

Obvladovanje politik

ARIS RCM enostavno podpira obvladovanje življenjskega cikla politik in upravljanja v organizaciji s pomočjo delovnih tokov, ki jih lahko prilagodimo zahtevam organizacije.