ARIS/Alfabet obvladovanje IT porftelja in EA

Obvladovanje EA

ALFABET platforma za obvladovanje poslovno informacijske arhitekture omogoča učinkovito podporo IT poslovnim ciljem ter identifikacijo izboljšav procesov obvladovanja poslovno informacijske arhitekture.

ALFABET EAM platforma prinaša:

 • natančno sliko EA z vsemi aplikacijami, tehnologijami in poslovnimi procesi,
 • konsistentnost in preglednost EA na osnovi integriranega repozitorija IT in poslovnih procesov,
 • bogat nabor funkcionalnosti in virov, vključno z metodološkimi okvirji kot sta Archimate in TOGAF ter referenčnimi vsebinami npr. industry.PerformanceREADY
 • obvladovanje nabave, upravljanje licenc ter nadgradenj,
 • načrtovanje nove IT infrastrukture in poti za dosego tega cilja,
 • določanje prednostnih nalog, mejnikov in ukrepov pri obvladovanju poslovno informacijske arhitekture,
 • sinhronizacijo poslovnih in IT pobud,
 • postavitev poslovnih ciljev v središče IT strategije,
 • lažje in zgodnje razumevanje vpliva strateških odločitev na IT.
Obvladovanje IT portfelja

Alfabet platforma za načrtovanje IT in obvladovanje IT portfelja omogoča:

 • pregled nad tem kako so različni IT portfelji (aplikacije, projekti, tehnologije, strategije, zmožnosti in zahteve) povezani s strateškimi načrti transformacije IT,
 • identifikacijo vpliva sprememb objekta v portfelju na objekte v ostalih portfeljih,
 • povezovanje poslovnih zmožnosti z aplikacijami, tehnologijami in projekti
 • kreiranje portfeljev, ki jasno prikazujejo odgovornosti za zajem informacij, ocenjevanje in odločanje,
 • vpeljevanje standardnih in ad-hoc portfeljev,
 • uporabo delovnih tokov in nadzornih plošč, ki na pregleden način in z revizorsko sledjo podpirajo ocenjevanje informacij, odločanje in potrjevanje,
 • usklajevanje načrtov med različnimi deležniki,
 • uporabniški dostop do vsebin namenjenih različnim vlogam,
 • uporabo več kot tisoč različnih poročil.
Zmožnosti

Zmožnosti

Obvladovanje portfelja aplikacij

 • prikaz trenutnih in zanesljivih informacij deležnikom,
 • hitra analiza vplivov poslovnih dogodkov (prevzemi, novi proizvodi, novi trgi) na portfelj aplikacij,
 • analize za podporo projektom povečanja prožnosti, zmanjšanja stroškov in izboljšanja aplikacij,
 • podpora procesom upravljanja IT, ki zahtevajo zanesljive informacije o aplikacijah (npr. ocenjevanje IT tveganj oziroma načrtovanje projektov).

Obvladovanje portfelja tehnologij

 • prikaz trenutnih in zanesljivih informacij o uporabljenih tehnologijah,
 • hitro analizo vpliva sprememb v portfelju tehnologij na portfelj aplikacij in obratno,
 • določanje tehnoloških standardov in njihovo vpeljavo,
 • razumevanje stroškov in tveganj uporabe napačnih tehnologij,
 • identifikacijo tehnoloških inovacij, ki lahko pomenijo poslovno prednost

Obvladovanje portfelja projektov

 • centralni repozitorij projektov spremljanja in načrtovanja,
 • vpeljevanje standardov za dokumentiranje in ocenjevanje projektov - vključno s poslovnimi primeri, ocenjevanjem skladnosti s poslovno strategijo in standardnimi arhitekturami ter ocenjevanjem tveganj pri vpeljavi,
 • strukturiranje portfelja v skladu s poslovnimi strukturami in odgovornostmi,
 • podpora glavnim deležnikom pri optimiziranju vrednosti investicij.

Obvladovanje zahtev

 • prikaz trenutnih in zanesljivih informacij o zahtevah in njihovem statusu,
 • identifikacijo konfliktov in podvajanj zahtev,
 • skrbna ocena zahtev za podporo zanesljivim načrtom vpeljave,
 • pregledni procesi potrjevanja z revizijsko sledjo za usklajevanje IT in poslovnih načrtov.

Načrtovanje poslovno informacijske arhitekture

Podpora načrtovanju in vpeljavi IT arhitekture, ki optimalno podpira poslovne aktivnosti organizacije. Omogoča združevanje vseh pogledov arhitekture: poslovnega, aplikacijskega, tehnološkega in informacijskega v celovito rešitev, ter pomaga oblikovati okvir arhitekture, ki zajema trenutno stanje, pomaga predvideti prihodnje stanje in nudi podporo ukrepom za vodenje integracij in transformacij za prehod.

EA okvirji in standardi

Alfabet podpira standardne okvirje kot sta TOGAF® in Archimate®, strukturne okvirje kot je Zachmann® ter industrijsko specifične kot je npr. TM Forum Frameworx®.

Navigacija in analiziranje

Alfabet podpira več načinov navigacije in analiziranja arhitekture: navadno, preko drevesne strukture, veliko število poročil, analizo s pomočjo preglednic ter ad-hoc analize v realnem času.

Strateško načrtovanje IT

Strateško načrtovanje omogoči organizaciji jasen pregled pomembnih vidikov IT s ciljem razumeti kako bodo strateške odločitve vplivale na smer razvoja in taktike IT. Združuje organizacijski, procesni in IT pogled ter njihove elemente v skladu s pripadajočim statusom (operativni ali načrtovani) glede na izbrani časovni okvir.

Načrtovanje vpeljave

Omogoča, da so vsi, ki so vključeni v poslovne in IT iniciative, obveščeni in usklajeni, da razumejo tempo, potrebne vire in mejnike sprememb v organizaciji. Vzpostavi se komunikacija poslovnih in IT načrtov ter pridobi vpogled v vpliv bodočih sprememb.

Načrtovanje scenarijev in analiz

Scenariji predstavljajo dejanske predloge arhitektur rešitev za projekte in so pomembni za izbiro primernega projekta za vpeljavo poslovne zahteve. Vsebujejo elemente poslovne, informacijske in tehnološke arhitekture, elemente arhitekture rešitve ter ostale informacije. ki so pomembne za projekt (pomembne karakteristike tveganj, faze in korake projekta, ocene stroškov in časovnice).

Analiziranje vplivov

Podprto je analiziranje vplivov v vseh fazah življenskega cikla arhitekture od dolgoročnega strateškega načrta, taktičnega srednjeročnega načrta, načrtovanja rešitev do operativne vpeljave.

Določanje standardov

Da bi se znebili zastarelih in neučinkovitih tehnologij je potrebno neprestano iskanje potencialov za nadgradnjo obstoječega okolja. Analize arhitekture od zgoraj navzdol in obratno, ki jih omogoča Alfabet, nam pomagajo določiti primerne standarde za oceno uporabe komponent, kritičnosti in obsega incidentov, tehnoloških strategij, trendov in poslovnih zahtev.

Upravljanje arhitekture

Alfabet podpira uporabo avtomatiziranih delovnih tokov, nadzornih plošč in obvestil za vpeljavo upravljanja poslovno informacijske arhitekture. Podprto je tudi obvladovanje IT tveganj, skladnosti projektov in katalogov IT standardov.

Povezana orodja
ARIS Connect Omogoča posameznemu uporabniku prilagojen vpogled v poslovno arhitekturo v kombinaciji z zmožnostmi socialnega mreženja. Vsem deležnikom omogoča sodelovanje pri izboljševanju procesov na osnovi njihovih edinstvenih sposobnosti ter izkušenj.
ARIS Aware Dodatni modul za ARIS Connect, ki omogoča integracijo nadzornih plošč v spletni portal in s tem novo dimenzijo predstavitve podatkov v ARIS repozitoriju in z njim povezanih virov.
ARIS EAM Dokumentiranje poslovno informacijske arhitekture s pomočjo orodij ARIS. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect
ARIS for ArchiMate® Podpora izgradnji in obvladovanju poslovno informacijske arhitekture na osnovi ArchiMate® standarda. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Connect Server.
ARIS for TOGAF® Podpora izgradnji in obvladovanju poslovno informacijske arhitekture na osnovi TOGAF® standarda.
CentraSite Repozitorij namenjen podpori uporabe sredstev pri razvoju novih poslovnih procesov in storitev pri obvladovanju EAM, SOA in API.