Digitalni dvojček predstavlja virtualno repliko fizičnih sredstev.  Koncept ni nov saj je v različnih oblikah kot so CAD načrtovanje modelov, simulacija modelov sredstev oziroma procesov v uporabi že več kot 30 let. Eden izmed faktorjev, ki je uporabo digitalnega dvojčka spet postavil v ospredje je internet stvari (IoT), ki praktično omogoča spremljanje in merjenje vseh sredstev. Digitalni dvojček lahko vpeljemo na različnih poslovnih področjih s ciljem predstaviti operativni poslovni model od začetka do konca. Veliko organizacij že danes uporablja svoj digitalni dvojček za koordinacijo kritičnih soodvisnosti med ljudmi, procesi in informacijsko tehnologijo znotraj kompleksnih digitalnih poslovnih transformacij.

Gartner: Definicija digitalnega dvojčka organizacije

Po definiciji Gartnerja je digitalni dvojček organizacije poslovni operativni sistem, ki...

 • …uporablja digitalno predstavitev — dvojčka — poslovnega operativnega sistema kot vodilo za načrtovanje izvedbe digitalne poslovne transformacije.
 • prevaja strategijo digitalne transformacije v ciljne poslovne rezultate in poslovne iniciative s sestavljanjem merilnih shem […], ki opisujejo cilj in pot digitalne transformacije.
 • …pomaga zapreti zanko od strategije do izvedbe s povezovanjem poslovnega operativnega modela in podatki iz realnega sveta s ciljem narediti dinamičen model in ustvariti zavedanje o dejanskem stanju.

Koncept digitalnega dvojčka organizacije ima revolucionarni potencial ustvariti preglednost, povečati zavedanje o stanju v organizaciji in podpreti izboljšanje poslovnih odločitev.

Tipični primeri uporabe digitalnega dvojčka:

Digitalni dvojček oskrbovalne verige (SCM)

Upravljanje oskrbovalne verige pomeni neprestano usklajevanje logističnih izzivov in zahtev strank. Digitalni dvojček oskrbovalne verige od začetka do konca nam pomaga :

 • identificirati procese, ki so na robu zmogljivosti skupaj z njihovimi neskladji in strukturnimi napakami,
 • odkriti vzroke za zamude in ostale probleme,
 • izboljšati procese, da se bodo izvajali boljše, ceneje in hitreje.

Digitalni dvojček predstavlja pravo orodje za natančen pregled poslovanja. Analiziranje trenutnega stanja vključno z izvajalci logističnih storitev in dobavitelji sredstev omogoča identifikacijo ozkih grl in njihovo optimizacijo. Nadzorne plošče, ki prikazujejo celovit pregled trenutnega stanja omogočajo vpogled v ključne kazalnike posameznih procesov nabave, dostave oziroma logistike. Primerjava najpogostejših poti izvajanj procesov omogoča identifikacijo odstopanj kot so na primer zamude pri dobavi za posamezno proizvodno linijo, razlike v učinkovitosti izvajalcev logističnih storitev, ter analizo izjem in napak v njihovem izvajanju.

Z digitalnim dvojčkom oskrbovalne verige, ki ga kreiramo v orodjih ARIS platforme:

 • dobimo pronicljivo orodje za podporo odločanju, ki nam pomaga dokumentirati prednosti sprememb,
 • uporabimo nadzorne plošče, ki nam s pomočjo analiz v realnem času, prikažejo ozka grla, predlagajo izboljšave in potrdijo prednosti,
 • skrajšamo dobavne čase, povečamo zadovoljstvo strank in zmanjšamo stroške.

ARIS: Rudarjenje vzrokov za dolgo izvedbo procesa

 

 

 

Digitalni dvojček obvladovanja tveganj in zagotavljanja skladnosti

Kompleksno poslovanje in stroga pravila predstavljata kombinacijo, ki zahteva domišljen pristop, saj tako preveč tveganja kot tudi preveč kontroliranja škoduje učinkovitemu poslovanju.

Digitalni dvojček obvladovanja tveganj in skladnosti z zakonodajo nam pomaga pri:

 • vzpostavitvi primernih kontrol in sprejemljivih nivojev tveganj,
 • identificiranju, dokumentiranje in vrednotenje tveganj,
 • določanju ukrepov za zmanjševanje tveganj in poenostavitev presoj

ter s tem doseči pravo razmerje med izvajanjem kontrol in poslovno učinkovitostjo.

Z digitalnim dvojčkom za obvladovanje tveganj in skladnosti zajamemo vsa tveganja in aktivnosti, ki jih izvajamo, da bi zagotoviti skladnost, hitro prožimo ukrepe za izboljšave ter nadziramo ocenjevanje tveganj in izvajanje presoj. Digitalni dvojček zagotovi identifikacijo internih ukrepov in kontrol za zagotavljanje skladnosti, podpira enostavno dokumentiranje izvedbe kontrol in vzpostavlja redni urnik ocenjevanja učinkovitosti in poročanja odgovornim organom in omogoča hitrejšo prilagoditev organizacij odredbam kot je na primer GDPR ter spremembam različnih zakonov in regulacij. Vključena podpora delovnim tokom zagotavlja jasno razmejitev odgovornosti in avtomatično obveščanje vseh vključenih v proces upravljanja. Nadzorne plošče nam prikazujejo trenutno stanje internega sistema kontrol in nam pomagajo ovrednotiti rezultate ocenjevanja ter preveriti ali so ukrepi še vedno primerni.

Z digitalnim dvojčkom obvladovanja tveganj in skladnosti, ki ga kreiramo v orodjih ARIS platforme:

 • obvladujemo vpeljavo zahtev in skladnost z regulacijami,
 • zmanjšujemo tveganja z vzpostavitvijo zaščite pred vsemi tipi tveganj,
 • zmanjšamo napor pri izvajanju presoj.

ARIS: Rezultati ocenjevanja tveganj

 

 

Digitalni dvojček za obvladovanje kakovosti

Organizacije dokazujejo svojo odličnost s pomočjo certifikatov kot je na primer ISO 9001. Še posebno je to pomembno v zelo reguliranih industrijah kot so finančna, farmacevtska in zdravstvo, kjer obvladovanje kakovosti igra ključno vlogo pri zagotavljanju konsistentnosti proizvodov in storitev.

Digitalni dvojček kreiran s pomočjo orodij ARIS platforme omogoča:

 • načrtovanje najboljših procesov in deljenje informacij o njih vsem, ki to potrebujejo,
 • identifikacijo poslovnih aktivnosti, ki zahtevajo zagotavljanje kakovosti in definirano lastništvo,
 • usklajevanje med raznovrstnostjo, standardizacijo in stroški.

Digitalni dvojček zgrajen s pomočjo orodij ARIS platforme omogoča izgradnjo skupne digitalne platforme za deljenje in skupno delo s poslovnimi procesi, dokumenti in sistemi, ki služi tudi kot centralni sistem za obvladovanje kakovosti. Tak sistem je standardiziran in omogoča vsem zaposlenim dostop do najnovejših informacij o politikah in procedurah. Centralni sistem obvladovanja kakovosti omogoča enostavno iskanje informacij, ki so potrebne za izvajanje aktivnosti ter uporabo informacijskih tokov za izmenjavo informacij o določenih temah ali procesih v katere je vključeno večje število ljudi. Digitalni dvojček za obvladovanje kakovosti nudi enostaven, vlogi uporabnika prilagojen način dostopa do vseh poslovno-kritičnih informacij. S pomočjo sistema lahko uporabniki prožijo zahteve za spremembe ali obvladujejo povratne informacije, ki omogočajo neprestano izboljševanje. Nadzorne plošče pomagajo lastnikom procesov primerjati interne kazalnike uspešnosti s prejšnjimi finančnimi četrtletji oziroma najboljšimi praksami v industriji.

Z digitalnim dvojčkom obvladovanja kakovosti, ki ga kreiramo v orodjih ARIS platforme:

 • zamenjamo različne sisteme obvladovanja kakovosti z enotno digitalno platformo,
 • povečamo uporabo sistema kakovosti,
 • učinkovito obvladujemo dokumente in
 • neprestano izboljšujemo sistem.

 

Poslovna odličnost s pomočjo digitalnega dvojčka

Webinar: Excellence at Work With Your Enterprise Digital Twin

Image is not available
ARIS Digital Twin

Razumevanje, analiziranje in izboljševanje poslovnega modela

Slider