Upravljanje in analiziranje poslovnih procesov (BPA)

Upravljanje poslovnih procesov predstavlja poslovno okolje za modeliranje, ki predstavlja most med obvladovanjem strategije, poslovnih procesov in IT podpore. Okolje združuje načrtovalce strategije, arhitekte poslovnih procesov ter analitike poslovnih procesov in IT, ki s skupnim delom na poslovni arhitekturi podpirajo poslovne procese in ukrepe za njihovo izboljšanje.

Pregled

Zmožnosti ARIS BPA

Preglednost poslovnih procesov

BPA omogoča odgovore na ključna vprašanja kot so:

 • Kaj se sploh dogaja v organizaciji?
 • Kakšni so procesi in kako dobro podpirajo strategijo in vizijo organizacije?
 • Kako lahko izboljšamo podporo IT poslovnim procesom?

S primernim pristopom rešitev omogoča, da so odgovori na ta vprašanja vedno odraz trenutnega stanja v organizaciji.

Večini organizacij preglednost poslovnih procesov in obvladovanje njihove učinkovitosti hitro prinese dobrobiti, ki se jih ne da doseči z drugačnimi tehnikami in pristopi. Preglednost vodi k prioritetnemu izboljševanju strateško pomembnih procesov in enostavni vpeljavi IT sistemov, ki te procese podpirajo.

Povečanje učinkovitosti poslovnih procesov

Učinkovitost procesov povečamo s pomočjo analiz in simulacij s katerimi odkrijemo in odpravimo ozka grla, šibke točke in podvajanja ter tako izboljšamo uporabo virov in določimo možnosti in zahteve za avtomatizacijo.

Povečanje prožnosti poslovnih procesov

Prožnost poslovanja je odvisna od prožnosti procesov. Pravilno obvladovani poslovni procesi služijo kot prožni nivo med strategijo in IT. BPA rešitev na osnovi orodij ARIS podpira vse tri nivoje organizacije in predstavlja pregledno in prožno platformo za obvladovanje in sodelovanje vseh vpletenih v zagotavljanje prožne in konkurenčne organizacije.

Hitrejša vpeljava rešitev

BPA rešitev zagotavlja krajši čas načrtovanja novih procesov saj omogoča enostavno uporabo najboljših praks in skupinsko delo na enotnem repozitoriju, podprto z dodatnimi funkcionalnostmi za sodelovanje pri skupinskem delu, kot so procesni portal, dostop preko mobilnih naprav in pregledne nadzorne plošče.

Povečana kakovost

BPA ne pomeni načrtovanja in modeliranja procesov s ciljem, da je proces le dokumentiran. Proces modeliran po strogih standardih z elementi kateri so zapisani v enotnem repozitoriju, povezan tako s strategijo kot IT pomeni dodatno sposobnost hitro in enostavno izboljšati poslovanje tam kjer to prinaša največjo dodano vrednost.

Področja uporabe

Modeliranje procesov se tipično uporablja za:

Področja uporabe BPA

 • povezavo strategije s procesi in IT podporo ter posledično podporo planiranju virov,
 • razčiščevanje in komunikacijo oziroma pomoč pri transformaciji procesov in njihovem neprestanem izboljševanju,
 • pripravo procesne dokumentacije in pripravo poslovnih zahtev za IT podporo.

Rešitev za upravljanje poslovnih procesov pomaga odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Ali so iniciative za izboljšanje procesov v skladu s strategijo organizacije?
 • Kdaj so bili procesi nazadnje analizirani in optimizirani?
 • Kdo je odgovoren za posamezen proces in pripadajoče kazalnike uspešnosti?
 • Lahko poslovni uporabniki hitro določijo proces, ki se lahko učinkovito vpelje?
 • Ali procesi podpirajo usmerjenost organizacije k strankam?
 • Se lahko poslovni procesi hitro prilagodijo spremembam na trgu?

Procesi niso samo nekaj kar izvaja organizacija - procesi so vaše poslovanje. Zato poskrbite, da bodo procesi načrtovani, optimizirani in obvladovani na način, da bodo karseda najbolje podpirali vašo strategijo in izpolnjevali vaše cilje.

Transformacija procesov omogoča:

 • vzpostavitev učinkovitega obvladovanja poslovnih procesov,
 • povečanje učinkovitosti , preglednosti in prožnosti procesov,
 • sodelovanje med vsemi zaposlonimi vključenimi v obvladovanje, izvajanje in podporo procesom,
 • analiziranje in optimizacijo procesov skozi njiohv celotni življenski cikel, od strategije do spremljanja učinkovitosti izvajanja,
 • zmanjšanje stroškov procesov.

Rešitev kot podpora enotnemu sistemu upravljanja pomaga pri:

 • določanju procesov za obvladovanje kakovosti,
 • kreiranju zahtevane dokumentacije na osnovi procesov, ki se izvajajo v organizaciji,
 • kreiranju procesov za obvladovanje projektov kot na primer obvladovanje kontrol in potrjevanja,
 • integraciji obvladovanja tveganj,
 • procesno-usmerjenemu testiranju različnih scenarijev izvajanja procesov.
Zmožnosti rešitve

Rešitev za upravljanje in analiziranje poslovnih procesov je osnovana na orodjih ARIS platforme, ki omogočajo povezovanje strateškega poslovnega in IT okolja.

Zmožnosti orodij ARIS platforme pokrivajo:

 • Načrtovanje poslovnih procesov: transparentnost poslovne arhitekture je osnova za poslovne odločitve, spreminjanje poslovnega modela in vpeljevanje IT rešitev (podprte notacije:BPMN, EPC, Archimate),
 • Analiziranje poslovnih procesov: primerjava kot-je in kot-bo scenarijev, analiziranje časa in stroškov, pregled procesne usmerjenosti organizacijske strukture in IT podpore je le nekaj analiz, ki jih podpira rešitev.
 • Enoten repozitorij: enoten ARIS repozitorij, ki pokriva vse vidike in elemente arhitekture in zagotavlja konsistentnost in več-uporabnost modelov in podatkov.
 • Poročanje: vrednotenje vseh informacij o arhitekturi na osnovi standardnih in projektu prilagojenih poročil.
 • Pristop od-modela-do-izvajanja: modeli procesov, ki jih določimo na osnovi strateških ciljev in načrtujemo z orodji ARIS platforme postanejo začetna točka za vpeljavo IT podpore njihovemu izvajanju.
 • Integracijo s SAP: direktna povezava s SAP, še posebno s SAP Solution Managerjem®, zagotavlja, da se vaši poslovni procesi zares tudi vpeljani v SAP rešitve.
 • Objavljanje in komuniciranje modelov: deljenje vseh informacij iz ARIS repozitorija preko prožnega spletnega portala za vse deležnike iz poslovnega in IT okolja.
 • Načrtovanje testnih scenarijev: ARIS Test Designer pomaga grafično določiti testne scenarije izvajanja poslovnih procesov v IT rešitvah na osnovi modelov.
 • Simulacijo: s pomočjo ARIS Business Simulatorja lahko hitro ovrednotimo, analiziramo in optimiziramo poslovne procese.
 • Upravljanje obvladovanja poslovnih procesov: z integriranim orodjem ARIS Process Governance lahko modeliramo in vpeljemo procese upravljanja obvladovanja procesov.
 • Podporo sodelovanju med deležniki: interaktivno sodelovanje in komunikacija v živo med uporabniki v in izven organizacije o vseh pomembnih elementih arhitekture ter procesnih modelih.
 • Vizualizacijo s pomočjo nadzornih plošč: integrirane in dinamične nadzorne plošče, na osnovi kazalnikov pridobljenih iz sistemov, ki podpirajo izvajanje procesov, za podporo analiziranju, nadzorovanju in lažjem odločanju za vse deležnike.