Preveč tveganj je slabo za poslovanje in preveč kontrol zmanjšuje učinkovitost.  Da bi lahko enostavneje sprejeli dobre odločitve za organizacijo, je pomembno najti pravo razmerje med obvladovanjem tveganj (stroški) in učinkovitostjo procesov (prihodki) in to lahko naredimo le, če imamo dober pregled nad stanjem v organizaciji.

Rešitev za obvladovanje tveganj in zagotavljanje skladnosti na osnovi orodij ARIS omogoča:

 • enostavno identifikacijo, dokumentiranje in ocenjevanje tveganj,
 • poenostavitev presoj in načrtovanje aktivnosti povezanih s presojami,
 • hitrejšo prilagoditev organizacije novim zahtevam, regulacijam in standardom,
 • zmanjšanje trenj med poslovanjem in kontrolingom,
 • uporabo “ene točke resnice” za vse aktivnosti povezane z zagotavljanjem skladnosti,
 • spremljanje skladnosti procesov preko nadzornih plošč.

Področja, ki jih podpira ARIS rešitev za obvladovanje tveganj in skladnosti

Obvladovanje tveganj vključno z obvladovanjem incidentov in izgub

Za učinkovito poslovanje je potrebno identificirati tveganja, ki pomenijo nevarnost nedoseganja zastavljenih ciljev kot tudi incidentov, ki povzročajo direktne izgube oziroma neskladnosti s pravili oziroma zakonodajo.

Z uporabo rešitve:

 • optimiziramo poslovne procese s pomočjo identifikacije tveganj, ki nastopajo v njih,
 • določimo prave kontrole za ublažitev tveganj in vpeljavo učinkovitih ukrepov za zmanjšanje posledic škodnih dogodkov,
 • poenostavimo testiranje kontrol in ocenjevanje tveganj (vse informacije so shranjene v skupnem repozitoriju),
 • določimo lastnike tveganj in kontrol in njihove naloge,
 •  s pomočjo t.i. "heat maps" oziroma metodologije "bow-tie" vizualiziramo in analiziramo statuse tveganj,
 • simuliramo škodne dogodke v procesnih verigah in določimo verjetnost pojavnosti tveganj, njihov vpliv ter distribucijo škode.
Zagotavljanje skladnosti

Vsaka organizacija mora zagotoviti, da se njeni poslovni procesi izvajajo v skladu z zakonodajo, pravili in/ali standardi. Rešitev omogoča identifikacijo potrebnih notranjih ukrepov (kontrol) za zagotovitev skladnosti, vzpostavitev urnika za ocenjevanje učinkovitosti in poročanje odgovornim institucijam o statusu. Skupni repozitorij regulatornih zahtev

Z uporabo rešitve:

 • analiziramo vpliv nove zakonodaje in regulacij na poslovne procese in ključne kazalnike uspeha,
 • določimo lastnike tveganj in kontrol.
 • povečamo preglednost s pomočjo avtomatskega opozarjanja na neučinkovite kontrole,
 • hitro kreiramo poročila o trenutnem statusu organizacije,
 • preprečimo prekrivanje zahtev in podvajanje dela,
 • omejimo stroške presoj.
Obvladovanje presoj

Obvladovanje presoj omogoča analiziranje in ocenjevanje kakovosti in ostalih področij učinkovitosti. Ponavadi to vsebuje aktivnosti v povezavi s presojo, obvladovanje dokumentacije, organiziranje najdenih neskladnosti in poročil.

Z uporabo rešitve:

 • zmanjšamo stroške začasnega zaposlovanja npr. presojevalcev,
 • uporabimo najboljše prakse pri izvajanju presoj saj so vse informacije shranjene v skupnem repozitoriju integriranega sistema,
 • dobimo vpogled v prihajajoče naloge,
 • dobimo realni pregled nad stanjem tveganj in kontrol v organizaciji,
 • identificiramo in popravimo neskladne procese,
 • določimo procese, ki pripadajo posamezni presoji,
 • jasno določimo odgovornosti in naloge posameznih članov skupine za presojanje,
 • določimo uporabo virov za izvedbo presoj.
Obvladovanje politik

Korporativno upravljanje določa, kulturo, politike, procese, zakone in institucije, ki jih organizacija uporablja za svoje vodenje in upravljanje. Za izboljšanje upravljanja organizacije ni več dovolj le objava politike na intranetu. Potrebno je podpreti celoten življenjski cikel politike od njenega kreiranja, pregledovanja in potrjevanj do izdaje ter spremljanja in ocenjevanja njene učinkovitosti na poslovanje.

Z uporabo rešitve:

 • dokumentiramo in strukturiramo politike in jih povežemo s poslovnimi vsebinami,
 • določimo lastnike politik in tiste, ki jim je politika namenjena,
 • določimo izdaje politik in jih klasificiramo (npr. objava vs. potrjevanje),
 • dokumentiramo kdaj, zakaj, kje in kako dolgo politika ni bila v veljavi,
 • določimo intervale za pregledovanje politik,
 • prožimo izboljšave in nadgradnje politik.
Slider

Kako nam ARIS pomaga pri obvladovanju tveganj in zagotavljanju skladnosti?

Webinar: Business Integrated Risk Management

Image is not available
ARIS RCM

Potrebno je odpraviti ovire med upravljanjem poslovanja in upravljanjem tveganj

Slider