Obvladovanje poslovno informacijske arhitekture (EAM)

Rešitev za obvladovanje poslovno informacijske arhitekture (EAM) ponuja jasen vpogled v vsak del poslovanja in IT. Na voljo vam bodo vse informacije, ki jih potrebujete, da bo IT prožno in stroškovno učinkovito podpiral poslovanje. Rešitev omogoča standardizacijo obvladovanja in izboljševanja kompleksnih IT virov ter različne poglede na poslovne procese, informacije, aplikacije in tehnologije, ki omogočajo lažje in preudarnejše odločitve o investicijah v IT.

Pregled

Usklajevanje poslovnega in IT pogleda

Rešitev pokaže kako investicije v IT podpirajo poslovne izzive in zahteve. Zahteve za IT so izvedene direktno iz poslovnih zahtev poslovnih procesov, saj so vse informacije del istega repozitorija. Standardiziran zapis podatkov v repozitoriju omogoča napredne analize odvisnosti in vplivov med poslovnim in IT nivojem organizacije.

Z večjo preglednostjo IT se olajša standardizacija, harmonizacija in izboljševanje IT portfelja. Uskladitev poslovnih in IT ciljev ter zahtev omogoča določitev kritičnih sistemov za poslovanje in optimizacijo uporabe IT virov.

Rešitev pomaga odgovoriti na vprašanja kot:

 • Kako dokumentirati IT portfelj?
 • Koliko IT sistemov uporabljamo za dokumentacijo?
 • Kje in kako dostopamo do informacij?
 • Kako zagotoviti konsistentnost dokumentacije IT portfelja?
 • Katere aplikacije podpirajo kateri proces?
Področja uporabe

Obvladovanje poslovno informacijske arhitekture (EAM) je strateško načrtovalska disciplina, ki vodstvu organizacije pomaga reševati in obvladovati naslednje poslovne teme:

 • izgradnjo odzivne in prožne organizacije,
 • planiranje, načrtovanje in izvedbo poslovne in IT strategije,
 • zmanjšanje stroškov in povečanje učinkovitosti.

Rešitev za obvladovanje celovite arhitekture se lahko uporabi na naslednjih področjih:

Obvladovanje IT strategije

S pomočjo rešitve se IT strategija razvije na osnovi poslovne strategije. Poudarek je na poslovni vrednosti, ki jo doprinese učinkovita IT podpora. Z rešitvijo vam pomagamo prevesti poslovno vizijo v učinkovite spremembe organizacije.

Rešitev omogoča:

 • Izvedbo strateških analiz in pozicioniranje na tržišču
 • Uporabo kot-bo scenarijev, ki pomagajo pri spremejemanju strateških odločitev
 • Primerjavo poslovne učinkovitosti s konkurenco
 • Razvoj kritičnih faktorjev uspeha.
 • Uporabo strukturirane metodologije za razvoj in načrtovanje poslovno usklajne IT strategije.
 • Enostavno komunikacijo strategije med različne deležnike.
 • Izboljšanje planiranja učinkovitosti in vpeljave s pomočjo metode uravnoteženih kazalnikov (BSC).
 • Predstavitev ključnih metrik vodstvu s pomočjo nadzornih plošč.
 • Vrednotenje strateške učinkovitosti.
 • Ovrednotenje in izboljšanje IT na osnovi želenih poslovnih vrednosti.

Sinhronizacija poslovnega in IT nivoja

V organizaciji mnogokrat pride do težav, ki nastanejo zaradi nerazumevanja med poslovnim in IT delom, kar vodi do tega, da IT projekti tako niso več sinhronizirani s poslovnimi strateškimi cilji. Ta manjkajoča povezava je glavni razlog za uporabo rešitve za celovito ovladovanje arhitekture. Organizacije potrebujejo transparentno IT, da lahko standardizirajo, harmonizirajo in transformirajo IT portfelj s ciljem zagotoviti prožno in učinkovito podporo poslovanju.

Z rešitvijo za integracijo ter uskladitev poslovnega in IT nivoja omogočimo:

 • Predstavitev kako IT podpira strategijo in uspeh organizacije.
 • Razvoj IT zahtev direktno iz poslovnih procesov.
 • Vpogled v skladnost poslovnih zahtev in zmožnosti IT
 • Razvoj in vpeljavo visoko kvalitetnih IT rešitev, ki zadovoljujeo vse poslovne zahteve.
 • Razlago poslovnih zahtev, ki vodijo v IT odločitve
 • Komunikacijo vrednosti IT investicij.

Obvladovanje transformacije IT

Z rešitvijo lahko transformiramo načrte v realnost, kot-je stanje v kot-bo, na način, ki omogoča, da so vse aktivnosti vedno v sinhronizaciji s transformacijo poslovanja.

 • Določite in analizirajte različne scenarije arhitekture v povezavi s poslovno in IT strategijo.
 • Ovrednotite scenarije na osnovi strateških kazalnikov uspeha.
 • Analizirajte vpliv na projekte, poslovne procese, informacije, podatke, aplikacije in tehnologije.
 • Določite referenčne in kot-bo arhitekture.
 • Določite projekte transformacije v skladu s predvidenim proračunom.
 • Kreirajte načrte, določite mejnike in zgradite portfelj aplikacij
 • Spremljajte statuse projekta s pomočjo nadzornih plošč, ovrednotite odstopanja od načrta ter določite ukrepe za izboljšave.

Obvladovanje IT arhitekture

Rešitev se lahko uporabi za harmonizacijo in standardizacijo portfelja aplikacij ter tehničnih virov. Rešitev IT arhitektom omogoča določiti in vzpostaviti referenčne arhitekture, vzorce in principe ter uporabne arhitekturne bloke. Z dodatnimi opcijami za analitiko in kontrolnimi mehanizmi rešitev tako podpira:

 • kreiranje pregelda vseh aplikacij in tehnologij,
 • opis aplikacijskih sistemov s pomočjo uniformnih profilov,
 • zmanjšanje redundanc in nekonsistentnosti,
 • obvladovanje življenskih ciklov aplikacij in tehnoloških virov s pomočjo ustreznih procesov vodenja,
 • določanje, dokumentiranje in komunikacijo IT arhitektur in IT standardov,
 • uskladitev učinkovitega kontrolinga in obvladovanje IT standardov,
 • vzpostavitev dolgoročnega koncepta obvladovanja IT arhitekture za podporo realizaciji IT strategije in vpeljave stroškovno učinkovitih in prožnih rešitev,
 • integracijo obvladovanja procesov in strateškega planiranja ter določanje smernic za IT,
 • izboljšanje ocenjevanja tveganj sprememb v IT okolju.
Zmožnosti
 • Načrtovanje: dokumentiranje poslovne arhitekture, usklajevanje poslovne in IT strategije, poslovnih procesov, informacij, aplikacij in tehnologij za vzpostavitev celovite arhitekture.
 • Enoten repozitorij: enoten ARIS/Alfabet repozitorij, ki pokriva vse vidike in elemente celovite arhitekture in zagotavlja konsistentnost in več-uporabnost modelov in podatkov.
 • IT načrtovanje: planiranje in transformacija obstoječega IT portfelja v bodoče želeno stanje z najboljšim izkoristkom obstoječih IT sredstev.
 • IT inventar: spletni inventar za obvladovanje IT elementov, ko so aplikacije, tehnologije in projekti. Omogoča dokumentiranje, vzdrževanje in obvladovanje vseh informacij povezanih z IT.
 • Analiziranje: zmožnosti analiziranja časa/stroškov, medsebojnega vpliva elementov arhitekture, primerjava različnih scenarijev.
 • Poročanje: vrednotenje vseh informacij o celoviti arhitekturi na osnovi standardnih in projektu prilagojenih poročil.
 • Vizualizacija s pomočjo nadzornih plošč: integrirane in dinamične nadzorne plošče na osnovi notranjih in zunanjih podatkov o celoviti arhitekturi za analizo, nadzor in lažje odločanje za vse deležnike.
 • Objava in komuniciranje: deljenje vseh informacij iz ARIS repozitorija preko prožnega spletnega portala za vse deležnike iz poslovnega in IT okolja.
 • Obvladovanje: politike obvladovanja, načrtovanja, vpeljave in avtomatizacije upravljanja celovite arhitekture s pomočjo avtomatiziranih seznamov nalog in mehanizmov za kontroliranje odstopanj.
 • Sodelovanje med deležniki: interaktivna kooperacija in komunikacija v živo med uporabniki v in izven organizacije o vseh pomembnih IT arhitekturah in procesnih modelih v celoviti arhitekturi.
 • Integracija s CentraSite: sinhronizacija in integracija informacij med tehničnimi storitvami v CentraSite s poslovnimi storitvami v ARISu za vzpostavitev koordinacije med med načrtovanjem in operativnim nivojem.