Obvladovanje in avtomatizacija poslovnih procesov (BPM)

BPM rešitev omogoča neprestano izboljševanje in povečevanje učinkovitosti poslovnih procesov. Aktivnosti, ki jih izvajajo zaposleni npr. potrjevanje naročil ali sistemi npr. pošiljanje sporočil med sistemi se lahko izvedejo in so lahko orkestrirane avtomatično. Procesi, ki se izvajajo ročno in niso orkestrirani so časovno potratni, dovzetni za napake in posledično dragi. Z eliminacijo ročno izvedenih aktivnosti in skrbno orkestracijo izvajanja avtomatiziranih aktivnosti se poveča učinkovitost, izboljšajo se storitve, ki jih nudi organizacija, kar vodi do povečanja konkurenčnih prednosti.

Pregled
S pomočjo BPM rešitve lahko spremljate učinkovitost procesov med tem, ko se izvajajo. Vodje in poslovni analitiki lahko ukrepajo na osnovi realnih informacij in tako hitro identificirajo ozka grla ter preusmerijo delo na drugo lokacijo, dodajo dodatne vire ali kreirajo nove instance procesa, ki najprej poskrbijo za najpomembnejše stranke. Stroški procesov, ki se ne izvajajo konsistentno, so veliko višji od stroškov tistih procesov, ki jih zaposleni izvajajo na standardiziran in optimiziran način. Majhne človeške napake lahko vplivajo na hitrost izvedbe procesa ali celo povzročijo večje probleme. S pomočjo BPM rešitve zagotovimo konsistentnost in zmanjšamo število napak v procesu, procesi pa postanejo prožnejši in omogočijo hitre odgovore na spremembe poslovnega okolja.
Področja uporabe

Avtomatizacija procesov

Skrbno modelirani in optimizirani poslovni procesi so velik korak k učinkovitemu poslovanju. Še več pa lahko dosežemo, če se procesi izvajajo in sodelujejo med sabo na konsistenten način. Z našimi BPM rešitvami se lahko zanesete na avtomatsko orkestracijo in koordinacijo aktivnosti na način kot je bilo določeno v modelih poslovnih procesov. To zagotavlja konsistentnost in pričakovane rezultate v smislu izvajanja procesov. Avtomatizirani procesi so osnova za prilagodljivo organizacijo saj omogočajo enostavne in hitre prilagoditve spremembam v poslovnem okolju. Z avtomatizacijo poslovnih procesov dosežemo:
  • nižje stroške,
  • večjo odzivnost - zaradi zmožnosti hitre rekonfiguracije operacij in zmožnosti IT rešitev,
  • konsistentnost procesov - omogočimo premik od nekontroliranih, raznolikih in nekontroliranih procesov k procesom, ki so avtomatizirani, kontrolirani, spremljani v realnem času ter dosegajo merljive poslovne cilje in regulatorne zahteve,
  • večjo preglednost - ki jo dosežemo s pomočjo širokega konsenza kako naj se procesi izvajajo ter vpogleda v realnočasovno izvajanje procesov preko različnih pogledov (uporabniki, sistemi, organizacijske enote).

Preglednost procesov

Velikokrat je potrebno preveč časa, da odgovorimo na vprašanja kot so: kaj se je zgodilo z naročilom, kakšen je status nabave, kdo mora še potrditi zahtevo? Vzrok za to so ponavadi nepregledne procedure in odgovornosti. Z vzpostavitvijo realnočasovnega pregleda nad aktivnostmi in učinkovitostjo celovitih procesov v organizaciji lahko prihranimo ogromno časa. Rešitev omogoča pregled nad statusi procesa, avtomatično opozarja na pomankljivosti in ozka grla in zagotavlja vpogled v možne rešitve. Na ta način je možno popraviti procese še preden problem eskalira do odjemalcev.

Case Management

Case management kombinira poglede sistemov za obvladovanje procesov (BPMS), obvladovanje vsebin (ECM), poslovnih pravil in sodelovanja med deležniki. Cilj je učinkovita podpora v primerih, ko na novo pridobljene informacije določajo naslednje korake v procesu. Z rešitvijo določimo cilje procesa, uporabniki pa potem sami določijo pot do cilja glede na svoje izkušnje, zmožnosti in informacije, ki v določenem trenutku na voljo. Case management omogoča:
  • da delo ni omejeno na en sam proces, ampak je odvisno od trenutne situacije, primera in želenega rezultata.
  • sistemsko podporo uporabnikom z vsemi nalogami, pravili, vsebino in zgodovino povezano s posameznim primerom.
  • da uporabnik sam, med reševanjem problema, določa procesni tok
  • dodajanje novih nalog v nabor v delovni tok, bodisi predefiniranih ali ad hoc.
  • uporabo poslovnih pravil , ki omejujejo izbiro nalog oziroma avtomatsko prožijo aktivnosti glede na izbor procesnega koraka.
  • vpliv zunanjih dogodkov na potek primera preko avtomatske obdelave dogodkov ali reakcij uporabnikov na te dogodke.
Zmožnosti
Zmožnosti model-to-execute (M2E) in openBPM omogočata, da modeli procesov, ki jih določimo s pomočjo ARIS Architecta postanejo začetne točke za vpeljavo njihovega izvajanja na različnih platformah. S kombinacijo orodij ARIS za poslovno modeliranje in različnih platform za izvajanje procesov učinkovito povežemo poslovni in IT nivo. Delovni skupini z obeh področij lahko delata skupaj na enem procesu, obvladovanje sprememb je sinhronizirano in upravljano. Pristop omogoča, da so modeli procesov vedno usklajeni s procesi, ki se izvajajo v operativnih rešitvah. V vsakem koraku lahko vsak deležnik vidi kaj delajo ostali deležniki. Lastnik procesa lahko kontrolira kdo in kdaj lahko izvaja spremembe in kdo vse je obveščen o njih. Poslovni in IT nivo komunicirata med sabo preko istega modela procesa in kakor hitro kateri od deležnikov želi spremeniti element procesa se obvestijo ostali deležniki, ki morajo potrditi spremembo preden se ta vpelje.