V sklopu rešitev za celovito obvladovanje poslovnih procesov vam ne nudimo le orodij temveč tudi pristope in metodologije preizkušene in preverjene na projektih širom sveta. Vašo projektno skupino naučimo kako pristopiti k izzivom, ki jih ponuja poslovno okolje ter kako jih najhitreje in najenostavneje rešiti s pomočjo orodij in metodologije ARIS. Pristop temelji na kombinaciji lastnih izkušenj in znanj pridobljenih v triindvajsetih letih svetovanja na področju celovitega obvladovanja poslovnih procesov z orodji ARIS in sodelovanju s podjetjema Software AG in prej IDS Scheer.

Pregled

Prime (Platform Rapid Innovation Methodology) je procesno usmerjena metodologija osnovana na dolgoletnih izkušnjah s projektov, specialističnih znanj iz različnih industrij ter najboljših praks upravljanja poslovnih procesov. Prime je sestavljen iz procedur, vodil, predlog, orodij in referenčnih struktur, ki pomagajo vzpostaviti in vpeljati izbrano poslovno rešitev ter obvladovati celoten življenjski cikel projekta.

Pristop Prime predstavlja prožen okvir, ki se ga enostavno prilagodi zahtevam in ciljem vašega projekta.

Prednosti pristopa:

- zagotovljena večja konsistentnost in kakovost projekta,

- uporaba najboljših praks,

- hitra vpeljava novih idej, konceptov in rešitev.

Prime za obvladovanje procesov in transformacije

Pristop zagotavlja vodila za analiziranje, optimizacijo, vpeljevanje in spremljanje poslovnih procesov, organizacijskih struktur in IT podpore. Metodologija pomaga premostiti vrzeli med strategijo organizacije, procesi in IT tehnologijo.

Pristop je sestavljen iz vertikalnih faz in horizontalnih področij zmožnosti znotraj katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Pristop pokriva:

 • procese vodenja projekta, projektno skupino in infrastrukturo,
 • zahteve stranke za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • analiziranje in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • vzpostavitev rešitve v produkcijskem okolju; skupaj s šolanjem končnih uporabnikov,
 • spremljanje vpeljane rešitve na osnovi dogovorjenih parametrov.

Glavne teme:

Upravljanje obvladovanja procesov: določa okvir za storitve, standarde za arhitekturo, politike, vloge in njihove odgovornosti za neprestano upravljanje in izboljševanje poslovnih procesov.

Transformacija procesov: vsebuje vse zahtevane aktivnosti za analizo, optimizacijo, realizacijo in spremljanje poslovnih procesov, organizacijskih struktur in zahtevane IT podpore.

Pripravljenost na spremembe: pokriva domene komunikacije, motivacije, šolanja in transformacije organizacije za vzpostavitev obvladovanja poslovnih procesov kot delujoče upravljavske funkcije.

Prime za obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo

Dolžina projekta vpeljave rešitve za obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo je odvisna od več faktorjev. Vpeljava rešitve z omejenim obsegom se lahko izvede že v sedmih tednih medtem, ko vpeljava rešitve, ki zajema popoln obseg zahtev za obvladovanje tveganj v organizaciji, lahko traja tudi več let. Faktorja, ki zelo vplivata na trajanje vpeljave, sta trenutna in ciljna zrelost obvladovanja tveganj v organizaciji.

 

 

 

 

 

Glavne faze projekta vpeljave in upravljanja rešitve za obvladovanje tveganj

Priprava/strategija: V prvi fazi dogovorimo načrt za vpeljavo rešitve skupaj s pripadajočimi  vlogami in obsegom rešitve. Na delavnicah se predstavijo in dogovorijo vodila ter faze sistema za obvladovanje tveganj v organizaciji. Za vsako fazo projekta se določi kaj mora biti narejeno, zakaj in kako to doseči.  Del strateške faze je tudi začetek gradnje okvirja za upravljanje poslovanja, ki je med drugim osnova za vpeljavo in delovanje sistema za obvladovanje tveganj.

Načrtovanje:  Na osnovi okvirja za upravljanje poslovanja, ki smo ga določili v strateški fazi, načrtujemo delovne tokove, ki se bodo izvajali v ARIS Risk&Complience managerju ter vpeljemo ustrezne vloge. Določimo kateri matični podatki obvladovanja tveganj in skladnosti se bodo prenesli v enotni ARIS repozitorij in kako.

Realizacija: V fazi realizacije izvedemo vse administrativne naloge, ki kreirajo primere za ocenjevanje tveganj in kontrol. Dopolniti moramo modele tako da ti vsebujejo vse potrebne informacije o sistemu. Izvedemo šolanje uporabnikov, ki mu sledi prvo ocenjevanje tveganj, reševanje problemov in zaključevanje.

Spremljanje in optimizacija: V tej fazi spremljamo sistem obvladovanja tveganj in skladnosti ter njegove rezultate. Na osnovi ocen določimo katere komponente potrebujejo izboljšave ter določimo ukrepe, časovne okvirje in odgovorne osebe za njihovo izvedbo.

Prime S2E - Od strategije do izvajanja

Prime S2E  (strategy to execution) podpira celotni življenjski cikel poslovnega procesa od strategije do določanja zahtev, vpeljave IT rešitve in spremljanja učinkovitosti izvajanja. Vključene so tudi sodobne rešitve za upravljanje celotnega cikla.

Pristop je sestavljen iz šestih vertikalnih faz in šestih horizontalnih področij zmožnosti v katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime S2E:

 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • vključuje analizo in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • vzpostavlja rešitev v produkcijskem okolju; skupaj s šolanjem končnih uporabnikov,
 • podpira spremljanje vpeljane rešitve na osnovi dogovorjenih parametrov; faza vključuje upravljanje in vzdrževanje delovnega okolja rešitve.

Zmožnosti, ki jih pokriva Prime S2E so:

 • pomoč pri predstavitvi in širjenju tehnologije s pomočjo identifikacije procesnih zahtev in scenarijev vpeljave, vrednotenja dodane vrednosti in neprestanega merjenja in izboljševanja,
 • določanje nabora aktivnosti in odgovornosti za vpeljavo rešitev skozi celoten življenjski cikel od analiziranja zahtev, načrtovanja rešitve, testiranja, zagotavljanja kakovosti, do vpeljave,
 • podpora scenarijem kjer modeli poslovnih procesov, ki jih želimo vpeljati že obstajajo v orodjih ARIS platforme,
 • osredotočenost na uporabnika naravnane procese, kjer so za uspeh iniciative odločilne izkušnja uporabnika, uporabnost in načrtovanje uporabniškega vmesnika,
 • določanje aktivnosti za vzpostavitev platforme za avtomatizacijo procesov, ki vključuje programsko opremo, standarde arhitekture, zahtevana znanja in procedure.
 • osredotočenost na dolgoročne vidike iniciative glede upravljanja, standardov vpeljave, vključevanja organizacije, dobrobiti in sinergij.
Prime EA

Prime Enterprise Architecture (EA) podpira strukturiran pristop za vzpostavitev učinkovitega upravljanja celovite arhitekture (EA). Metodologija pomaga določiti okvir, vpeljavo repozitorija in vzpostavitev upravljanja.

Prime EA pomaga rešiti naslednje boleče točke:

 • Kako proaktivno odgovoriti na zahteve okolja in strank?
 • Kako ponuditi inovativne proizvode in storitve?
 • Kako najti optimalno razmerje med standardizacijo in specializacijo preko različnih procesov, organizacijskih enot in držav?
 • Kako standardizirati uporabljeno tehnologijo?
 • Kateri del IT prepustiti zunanjim organizacijam?

Prime EA je sestavljen iz šestih vertikalnih faz in šestih horizontalnih področij zmožnosti v katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime EA:

 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • vključuje analizo in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • vzpostavlja rešitev v produkcijskem okolju,
 • podpira spremljanje vpeljane rešitve na osnovi dogovorjenih parametrov.

Prime EA tudi:

 • kreira osnovo za ostala področja zmožnosti,
 • zajema vse delo, ki je direktno povezano z vzpostavitvijo EA repozitorija v orodjih ARIS platforme,
 • vzpostavlja upravljanje EA in zajema vse aktivnosti, ki so direktno povezane z EA repozitorijem kot tudi vse aktivnosti za vpeljavo EA v organizaciji,
 • pomaga razširiti funkcionalnosti osnovnega EA repozitorija z zmožnostmi za planiranje oziroma usklajevanje s strategijo,
 • pokriva vzpostavitev in konfiguracijo osnovnih platform, šolanja, izvajanje delavnic in predstavitev.
Prime Process-Driven SAP® Management

Prime Process-Driven SAP® Management je integrirana metodologija za podporo procesno usmerjenim SAP projektom. Vsebuje procesno usmerjene izkušnje podjetja Software AG v kombinaciji z orodji ARIS platforme in SAP® Solution Managerjem. SAP projekti niso več le IT projekti, kajti danes mora IT sistem učinkovito podpirati poslovanje organizacije in zato morajo SAP projekti vključevati:

 • procesno usmerjeno analizo zahtev,
 • IT zahteve določene s strani poslovanja,
 • holistični pristop,
 • natančno realizacijo zahtev,
 • integracijo poslovnega in IT dela,
 • prožne in prilagodljive procese,
 • analizo učinkovitosti procesov, ki jih podpira SAP in povezani procesi,
 • rudarjenje procesov.

Prime Process-Driven SAP® Management je sestavljen iz sedmih vertikalnih faz in treh horizontalnih področij zmožnosti znotraj katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime Process-Driven SAP® Management:

 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • omogoča prilagoditev najboljših praks ciljem projekta ter načrtovanje kot-bo procesov in tehničnih navodil,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo SAP rešitve , realizacijo 'RICEFW ( Report, Interface, Conversion, Forms, Enhancement, Workflow) avtorizacij in migracijo,
 • pomaga izvesti procesno usmerjeno načrtovanje testiranja in avtomatsko kreiranje skript za testiranje,
 • pomaga vzpostaviti SAP rešitev v produkcijskem okolju,
 • pokriva tehnično spremljanje sistema, nadzorovanje poslovnih procesov in neprestano izboljševanje rešitve.