Metodologija Prime (Platform Rapid Innovation Methodology)

V sklopu rešitev za celovito obvladovanje poslovnih procesov vam ne nudimo le orodij temveč tudi pristope in metodologije preizkušene in preverjene na projektih širom sveta. Vašo projektno skupino naučimo kako pristopiti k izzivom, ki jih ponuja poslovno okolje ter kako jih najhitreje in najenostavneje rešiti s pomočjo orodi in metodologije ARIS. Pristop temelji na kombinaciji lastnih izkušenj in znanj pridobljenih v osemnajstih letih svetovanja na področju celovitega obvladovanja poslovnih procesov z orodji ARIS in sodelovanju s podjetjema Software AG in prej IDS Scheer.

Pregled

Prime (Platform Rapid Innovation Methodology) je procesno usmerjena metodologija osnovana na dolgoletnih izkušnjah s projektov, specialističnih znanj iz različnih industrij ter najboljših praks upravljanja poslovnih procesov. Prime je sestavljen iz procedur, vodil, predlog, orodij in referenčnih struktur, ki pomagajo vzpostaviti in vpeljati izbrano poslovno rešitev ter obvladovati celoten življenski cikel projekta.

Prime predstavlja prožen okvir, ki se ga enostavno prilagodi zahtevam in ciljem vašega projekta.

Prednosti pristopa:

 • zagotovljena večja konsistentnost in kakovost projekta,
 • uporaba najboljših praks,
 • hitra vpeljava novih idej, konceptov in rešitev.
Prime BPA

Prime BPA zagotavlja vodila za analiziranje, optimizacijo, vpeljevanje in kontroling poslovnih procesov, organizacijskih struktur in IT podpore. Metodologija pomaga premostiti vrzeli med strategijo organizacije, procesi in IT tehnologijo.

Prime BPA je sestavljen iz vertikalnih faz in horizontalnih področij zmožnosti znotraj katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime BPA pokriva:

 • procese vodenja projekta, projektno skupino in infrastrukturo,
 • zahteve stranke za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • analiziranje in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • vzpostavitev rešitve v produkcijskem okolju; skupaj s šolanjem končnih uporabnikov,
 • spremljanje vpeljane rešitve na osnovi dogovorjenih parametrov.

Glavne teme Prime BPA:

Transformacija procesov: vsebuje vse zahtevane aktivnosti za analizo, optimizacijo, realizacijo in kontroling poslovnih procesov, organizacijskih struktur in zahtevane IT podpore.

Upravljanje obvladovanja procesov: določa okvir za storitve, standarde za arhitekturo, politike, vloge in njihove odgovornosti za neprestano upravljanje in izboljševanje poslovnih procesov.

Pripravljenost na spremembe: pokriva domene komunikacije, motivacije, šolanja in transformacije organizacije za vzpostavitev obvladovanja poslovnih procesov (BPM) kot delujoče upravljalske funkcije.

Prime SAP Solutions

Prime Process-Driven SAP® Management je integrirana metodologija za podporo procesno usmerjenim SAP projektom. Vsebuje procesno usmerjene izkušnje podjetja Software AG v kombinaciji z orodji ARIS platforme in SAP® Solution Managerjem. SAP projekti niso več le IT projekti, kajti danes mora IT sistem učinkovito podpirati poslovanje organizacije in zato morajo SAP projekti vključevati:

 • procesno usmerjeno analizo zahtev,
 • IT zahteve določene s strani poslovanja,
 • holistični pristop,
 • natančno realizacijo zahtev,
 • integracijo poslovnega in IT dela,
 • prožne in prilagodljive procese.

Prime Process-Driven SAP® Management je sestavljen iz sedmih vertikalnih faz in treh horizontalnih področij zmožnosti znotraj katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime Process-Driven SAP® Management:

 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • omogoča prilagoditev najboljših praks ciljem projekta ter načrtovanje kot-bo procesov in tehničnih navodil,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo SAP rešitve , realizacijo 'RICEFW ( Report, Interface, Conversion, Forms, Enhancement, Workflow) avtorizacij in migracijo,
 • pomaga izvesti procesno usmerjeno načrtovanje testiranja in avtomatsko kreiranje skript za testiranje,
 • pomaga vzpostaviti SAP rešitev v produkcijskem okolju,
 • pokriva tehnično spremljanje sistema, nadzorovanje poslovnih procesov in neprestano izboljševanje rešitve.
Prime BPM

Business Process Management (BPM) omogoča avtomatizacijo, upravljanje in nadzorovanje poslovnih procesov v organizaciji tako kot jih je določil njen poslovni del. Prime BPM podpira celotni življenski cikel BPM od strategije do določanja zahtev in vpeljave. Vključene so tudi sodobne rešitve za njegovo upravljanje.

Prime BPM je sestavljen iz šestih vertikalnih faz in šestih horizontalnih področij zmožnosti v katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime BPM:
 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • vključuje analizo in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • vzpostavlja rešitev v produkcijskem okolju; skupaj s šolanjem končnih uporabnikov,
 • podpira spremljanje vpeljane rešitve na osnovi dogovorjenih parametrov; faza vključuje upravljanje in vzdrževanje delovnega okolja rešitve.
Zmožnosti, ki jih pokriva Prime BPM so:
 • pomoč pri predstavitvi in širjenju BPM tehnologije s pomočjo identifikacije procesnih zahtev in scenarijev vpeljave, vrednotenja dodane vrednosti in neprestanega merjenja in izboljševanja,
 • določanje nabora aktivnosti in odgovornosti za vpeljavo BPM rešitve skozi celoten življenski cikel od analiziranja zahtev, načrtovanja rešitve, testiranja, zagotavljanja kakovosti, do vpeljeve,
 • podpora scenarijem kjer modeli poslovnih procesov, ki jih želimo vpeljati že obstajajo v orodjih ARIS platforme,
 • osredotočenost na uporabnika naravnane procese, kjer so za uspeh BPM iniciative odločilne izkušnja uporabnika, uporabnost in načrtovanje uporabniškega vmesnika,
 • določanje aktivnosti za vzpostavitev platforme za avtomatizacijo procesov, ki vključuje programsko opremo, standarde arhitekture, zahtevana znanja in procedure.
 • osredotočenost na dolgoročne vidike BPM iniciative glede upravljanja, standardov vpeljave, vključevanja organizacije, dobrobiti in sinergij.
Prime EA

Prime Enterprise Architecture (EA) podpira strukturiran pristop za vzpostavitev učinkovitega upravljanja celovite arhitekture (EA). Metodologija pomaga določiti okvir, vpeljavo repozitorija in vzpostavitev upravljanja.

Prime EA pomaga rešiti naslednje boleče točke:
 • Kako proaktivno odgovoriti na zahteve okolja in strank?
 • Kako ponuditi inovativne proizvode in storitve?
 • Kako najti optimalno razmerje med standardizacijo in specializacijo preko različnih procesov, organizacijskih enot in držav?
 • Kako standardizirati uporabljeno tehnologijo?
 • Kateri del IT prepustiti zunanjim organizacijam?

Prime EA je sestavljen iz šestih vertikalnih faz in šestih horizontalnih področij zmožnosti v katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime EA:
 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • vključuje analizo in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • vzpostavlja rešitev v produkcijskem okolju,
 • podpira spremljanje vpeljane rešitve na osnovi dogovorjenih parametrov.
Prime EA tudi:
 • kreira osnovo za ostala področja zmožnosti,
 • zajema vse delo, ki je direktno povezano z vzpostavitvijo EA repozitorija v orodjih ARIS platforme,
 • vzpostavlja upravljanje EA in zajema vse aktivnosti, ki so direktno povezane z EA repozitorijem kot tudi vse aktivnosti za vpeljavo EA v organizaciji,
 • pomaga razširiti funkcionalnosti osnovnega EA repozitorija z zmožnostmi za planiranje oziroma usklajevanje s strategijo,
 • pokriva vzpostavitev in konfiguracijo osnovnih platform, šolanja, izvajanje delavnic in predstavitev.
Prime EI

Prime Enterprise Integration (EI) določa procesno usmerjen okvir za iniciative, arhitekture in rešitve, ki se tičejo integracije aplikacij (Enterprise Application Integration -EAI) kot tudi storitveno usmerjene arhitekture (Service-Oriented Architecture – SOA).

Metodologija podpira celotni življenski cikel od strategije do vpeljave in zagotavlja standardne procese in predloge za načrtovanje, določanje, vpeljavo in vzdrževanje zgoraj omenjenih iniciativ. Vsebuje:
 • ocenjevanje zrelosti in planiranje,
 • metode za hitro osvojitev SOA pristopa,
 • prednastavljene metrike in rešitve za integrirano upravljanje,
 • standardizirano platformo in predloge za arhitekturo rešitve,
 • najboljše prakse, vzorce in vodila za integracijo aplikacij.

Prime EI je sestavljen iz štirih vertikalnih faz in sedmih horizontalnih področij zmožnosti znotraj katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime EI:
 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • vključuje analizo in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • vzpostavlja rešitev v produkcijskem okolju,
 • podpira spremljanje vpeljane rešitve na osnovi dogovorjenih parametrov,
 • določa aktivnosti za dokumentiranje, vzpostavitev in vzdrževanje referenčnih arhitektur, katerih osnova so bazične zahteve,
 • določa celotni delovni tok in življenski cikel tako posamezne storitve kot tudi celotne rešitve od analize trenutnega okoja, načrtovanja in razvoja do vzdrževanja,
 • določa okvir procesov, predlog in najboljših praks za vzpostavitev celovitega in aktivnega upravljanja SOA in EI projektov ter programov,
 • podpira osvojitev EI principov v organizaciji, vodstvu, procesih upravljanja in komunikaciji.
Prime MDM

'Master Data Management' (MDM) je več kot le inštalacija aplikacije in gledanje podatkov. Prime MDM nam nudi okvir in vodila kako učinkovito vpeljati upravljanje matičnih podatkov.

Metodolologija:
 • določa principe in paradigme pristopa,
 • določa procese in procedure življenskega cikla rešitve,
 • vsebuje pregled metod in orodij, ki podpirajo kritične aktivnosti.
Prime MDM predstavlja ponovljiv recept za obvladovanje podatkov in omogoča organizaciji:
 • da je skladna s predpisi,
 • se odloča na osnovi boljših podatkov,
 • deli prave podatke.

Prime MDM je sestavljen iz sedmih vertikalnih faz in sedmih horizontalnih področij zmožnosti znotraj katerih so organizirani delovni paketi, ki opisujejo aktivnosti, vloge, uporabna sredstva in rezultate.

Prime MDM:
 • pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture, ekipe in vodenja projekta,
 • pomaga pri zajemu zahtev za razvoj strategije in ciljev rešitve,
 • vključuje analizo in načrtovanje rešitve ter izbor scenarijev rešitve,
 • vključuje razvoj in konfiguracijo rešitve oziroma scenarijev rešitve ter izbor končne rešitve,
 • zagotavlja, da bo rešitev delovala v skladu z dogovorjenimi parametri,
 • vzpostavlja rešitev v produkcijskem okolju,
 • spremlja in kontrolira delujočo rešitev na osnovi dogovorjenih parametrov.
Predpogoji za Prime MDM:
 • v organizaciji mora obstajati poslovna vizija, ki zahteva MDM kot ključno podporo; strategija upravljanja matičnih podatkov nam pove kako doseči to vizijo,
 • procesi, ki kreirajo, vrednotijo in delijo matične podatke morajo biti razumljeni in optimizirani,
 • matičnih podatkov ne moremo upravljati, če jih ne poznamo do podrobnosti,
 • brez upravljanja bo MDM iniciativa zašla v probleme zaradi notranjih politik in problemov pri lastništvu podatkov,
 • potrebno bo določiti katere vloge in kateri sistemi bodo integrirani,
 • MDM zahteva vztrajno in neomajno vodenje upravljanja sprememb,
 • zgrajena mora biti hierahija metrik in določen režim merjenja za poročanje o statusu.
Prime PM
Prime Project Management (PM) je standardna metodologija za:
 • vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti,
 • zagotavljanje skladnosti vodenja projekta s standardi,
 • podporo in obvladovanje kritičnih faktorjev uspeha projekta,
 • sodelovanje na področju obvladovanje kritičnih faktorjev uspeha projekta.

Prime-PM predstavlja celoten nabor zmožnosti upravljanja celotnega življenskega cikla poslovnega procesa ali tehnološkega projekta. Upravljanje projekta s Prime PM zagotavlja:

 • aktivno pozornost na kritične faktorje uspeha projekta,
 • aktivno sodelovanje pri določanju zahtev in vodenje načrtovanja rešitve v skladu z zahtevami,
 • jasno določitev in upravljanje omejitev projekta,
 • učinkovite kontrole kakovosti projekta.