Enoten sistem upravljanja organizacije

Tempo sprememb v digitalnem svetu postaja vse hitrejši. Z digitalno transformacijo in neprestanimi zahtevami za diferenciacijo, inovacije in usmerjenost k strankam se poslovni modeli, poslovni procesi in delovne procedure, ki so bile dolga leta stabilne, nenehno spreminjajo. V času nenehnih sprememb si nihče ne more privoščiti, da bi zmanjšal kakovost, prevzel več tveganj ali postal manj učinkovit. Digitalizacija bi morala postati priložnost za povečanje kakovosti, boljše obvladovanje tveganj, večjo prilagodljivost, prožnost ter učinkovitost. Največje tveganje, ki danes grozi organizacijam, je zapostavljanje inovativnega poslovnega modela in digitalne transformacije.

Evolucija sistemov upravljanja

Da bi standardizirale in delile informacije o procesih in delovnih procedurah so mnoge organizacije vzpostavile t.i. sisteme upravljanja. Glavni cilj je bil zagotoviti ponovljivo poslovanje z določeno kakovostjo, konsistentno učinkovitostjo in čim manjšim tveganjem. Skozi čas so se v različnih  industrijah glede na njihove potrebe razvili različni sistemi upravljanja:

Več

Najboljše prakse vpeljevanja obvladovanja tveganj v organizacijo

Prime za obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo

Prime (PRocess Improvement MEthotodolgy) je vodilna metodologija za procesno usmerjeno vpeljavo rešitev.  Metodologija je zgrajena na osnovi izkušenj s projektov po vsem svetu in omogoča hitro vzpostavitev projekta vpeljave, dolgoročno uspešnost rešitve in učinkovite rezultate.

Vsebuje:

 • delovne procedure, ki nas vodijo skozi vse korake projekta,
 • predpripravljene vprašalnike, referenčne procese in predloge,
 • orodja, ki vsebujejo zahtevane standarde, vodila in primere rešitev.

Dolžina projekta vpeljave rešitve za obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo je odvisna od več faktorjev. Vpeljava rešitve z omejenim obsegom se lahko izvede že v sedmih tednih medtem, ko vpeljava rešitve, ki zajema popoln obseg zahtev za obvladovanje tveganj v organizaciji, lahko traja tudi več let. Faktorja, ki zelo vplivata na trajanje vpeljave, sta trenutna in ciljna zrelost obvladovanja tveganj v organizaciji.

Prime za obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo: Pregledni model

Prime za obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo: Pregledni model

Glavne faze projekta vpeljave in upravljanja rešitve za obvladovanje tveganj

Več

Podpora učinkovitemu obvladovanju tveganj (IV)

Spremljanje: Cilj spremljanja je neprestano zagotavljanje kakovosti sistema in izboljševanje okvirja v katerem sistem deluje. Spremljati in ocenjevati moramo nastavitve, obstoj in delovanje okvirja tveganj in kontrol. Rezultat ocenjevanja nastavitev nam pove v kolikšni meri okvir ustreza svojemu namenu in odgovori na naslednja vprašanja:

 • So vsa tveganja identificirana?
 • So vsa tveganja bila ocenjena?
 • Smo določili vse potrebne kontrolne aktivnosti?
 • Ali vse kontrolne aktivnosti ustrezno zmanjšujejo tveganja?
 • Ali so stroški kontrol manjši kot potencialne izgube?

Okolje v katerem delujejo organizacije se nenehno spreminja zato je pomembno, da preverjamo tudi v kolikšni meri sistem ustreza trenutnemu okolju. ARIS Risk&Compliance Manager nudi podporo tako neprestanemu spremljanju kontrol kot tudi polavtomatskemu spremljanju podprtemu z delovnimi tokovi.

Več

Podpora učinkovitemu obvladovanju tveganj (III)

Odgovor na tveganja: Glede na oceno tveganja se lahko odločimo med različnimi scenariji reševanja. Tveganjem se lahko izognemo, lahko jih sprejmemo, zmanjšamo ali delimo. Praviloma je za primeren odgovor na tveganje zadolžen lastnik procesa, ki mu pomaga oseba odgovorna za tveganje.

Tipi odgovorov na tveganja

Primeri štirih možnih odgovorov na tveganja:

Več

Podpora učinkovitemu obvladovanju tveganj (II)

Ocenjevanje tveganj: Da bi lahko določili kako obvladovati posamezna tveganja, jih moramo najprej oceniti. Oceno tveganj naredimo za stanje pred in po vpeljavi ukrepov. Tveganja  ocenimo  glede na verjetnost pojavljanja in vpliv, ki ga imajo na poslovanje in posledično doseganje ciljev. Ocene tveganj so lahko kvalitativne (npr. majhno, srednje, veliko) oziroma kvantitativne (v odstotkih ali denarni vrednosti).

Načrtovanje ocenjevanja tveganj: ARIS Risk&Compliance Manager avtomatično kreira delovne tokove, ki so osnovani na podatkih o tveganjih, ki smo jih določili v prejšnjem koraku (identifikacija dogodkov). To pomeni , da so lastniki tveganj avtomatsko preko elektronske pošte obveščeni kdaj jih čaka naloga ocenjevanja tveganj za katera so odgovorni.

Za vzpostavitev učinkovitega sistema obvladovanja tveganj morajo biti tveganja v organizaciji skladno ocenjena in primerljiva preko različnih poslovnih področij. Osnova za to so enotna vodila za ocenjevanje. Eden izmed primerov takih vodil je določitev kategorij s katerimi kvalititavno ocenjujemo tveganja  npr. majhno, srednje, veliko oziroma  določitev načina kvantitativnega ocenjevanja  (odstotki  vrednosti ali absolutna vrednost).

Primer kategorij za kvalitativno oceno pojavljanja tveganj

Več

Podpora učinkovitemu obvladovanju tveganj (I)

Orodja ARIS platforme so povsem usklajena z okvirjem za obvladovanje tveganj COSO II in podpirajo obvladovanje tveganj v vseh fazah procesa. Rešitev, ki jo ponujamo je kombinacijia orodij ARIS platforme, metodologije Prime (PRocess Improvement MEthotodolgy), referenčnih vsebin in svetovalnih storitev.

Povezava med obvladovanjem učinkovitosti poslovnih procesov in COSO II.

Interno okolje v veliki meri določa kako uspešna je organizacija pri vzpostavitvi učinkovitega obvladovanja tveganj. Dobro interno okolje vsebuje številne elemente, ki na jasen način sporočajo kaj je in kaj ni dovoljeno, na primer:

Več

Zahteve za učinkovito obvladovanje tveganj

Organizacije se vedno bolj zavedajo pomembnosti obvladovanja tveganj. Eden izmed razlogov so finančne katastrofe, ki nas opominjajo na nevarnosti nepravilnega in neodgovornega poslovanja. Žal kreiranje dodane vrednosti oziroma poslovanje ni mogoče brez tveganj. Zato se postavlja vprašanje koliko tveganj lahko prenese poslovanje oziroma koliko negotovosti je še sprejemljivo pri doseganju zastavljenih ciljev?

Več

Poizvedbe in poročilo za analiziranje celotne izkušnje strank

ARIS 9.8 SR4 prinaša poizvedbe in poročilo za pomoč pri analiziranju in upravljanju celotne izkušnje strank.

Na voljo je sedem novih poizvedb:

 • Pregled poti stranke (vzdrževanje podatkov).
 • Najdi vse stike s stranko, ki so povezani z izbranim tveganjem.
 • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu lastniku.
 • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu distribucijskemu kanalu.
 • Najdi vse procese povezane s potjo stranke.
 • Najdi tveganja in ukrepe povezane s stiki s stranko.
 • Najdi tveganja in ukrepe povezane s ‘slabimi’ stiki s stranko

Ena izmed poizvedb ‘Pregled poti stranke’ nam izpiše vse pomembne podatke o korakih na poti stranke, pripadajočih stikih s stranko in povezanih tveganjih.

Začetna točka poizvedbe je objekt ‘Pot stranke’

Poizvedba - pregled poti stranke

Rezultat poizvedbe lahko prikažemo v zvezdasti obliki

Več

Modeliranje s pomočjo tabele v ARIS Connect Designerju

ARIS 9.8 SR4 prinaša funkcionalnost modeliranja s pomočjo tabele v ARIS Connect Designer, ki omogoča enostavno zajemanje podatkov o procesu in hkraten prikaz modela procesa.

Pristop poenostavi in pospeši začetno kreiranje modelov procesov še posebno v primerih, ko je zahtevan hiter zajem podatkov, kot so intervjuji s ključnimi uporabniki ali izvajanje delavnic.

Funkcionalnost podpira notaciji BPMN in EPC ter vsa pravila za modeliranje, ki smo jih določili za ti dve notaciji.

Več

ARIS 9.8 SR4

Izšel je ARIS 9.8 SR4.

Nova verzija prinaša:

 • izboljšano podporo upravljanju celotne izkušnje strank v obliki novih poizvedb in preglednic ter poročila za analiziranje poti strank,
 • izboljšano delovanje poizvedb, preglednic in ad-hoc analiz v ARIS Architectu/Designerju,
 • modeliranje s pomočjo tabele  v ARIS Connect Designerju,
 • novo okolje za konfiguriranje ARIS Connecta,
 • boljše obvladovanje dokumentov z ADS (ARIS Document Server) ter
 • razširjene EBPMN modele, ki zdaj podpirajo tudi ARIS GRC.

Podrobnejši opis izboljšav najdete v naslednjem dokumentu.

Novo verzijo lahko prenesete s strani aris.softwareag.com